Discrimination is Against the Law

New Jersey CyberKnife complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. New Jersey CyberKnife does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

 

New Jersey CyberKnife:

 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact Christopher Gruttadauria

 

If you believe that New Jersey CyberKnife has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

 

 • Christopher Gruttadauria
 • 18201 Von Karman Avenue, Suite 600, Irvine, California 92612
 • 1 (800) 544-3215
 • cgruttadauria@alliancehealthcareservices-us.com

 

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Christopher Gruttadauria is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

 

 • U.S. Department of Health and Human Services
 • 200 Independence Avenue, SW Room 509F,
 • HHH Building Washington, D.C. 20201
 • 1-800-368-1019,
 • 800-537-7697 (TDD)

 

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

New Jersey CyberKnife cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-844-499-0677

New Jersey CyberKnife 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다.
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-844- 499-0677번으로 전화해 주십시오.

New Jersey CyberKnife 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別 而歧視任何人。
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-844-499-0677.

New Jersey CyberKnife tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1- .844-499-0677

يلتزم New Jersey CyberKnifeبقوانين الحقوق المدنية الفدرالية المعمول بها و يميز على أساس العرق أو اللون أو ا صل الوطني أو السن أو ا عاقة أو الجنس. ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-448-994-7760

New Jersey CyberKnife respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l’origine nationale, l’âge, le sexe ou un handicap.
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-844-499-0677.

New Jersey CyberKnife соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-844-499-0677

New Jersey CyberKnife cumpre as leis de direitos civis federais aplicáveis e não exerce discriminação com base na raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou sexo.
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para .1-844-499-0677

New Jersey CyberKnife konfòm ak lwa sou dwa sivil Federal ki aplikab yo e li pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks.
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1- .844-499-0677

New Jersey CyberKnifeલાગુપડતા સમવાયી નાગરિકઅધિકાિકાયદાસાથેસસુ ગં તછેઅને ધત,િંગ,િા રીય મળૂ , મિ, અશ તતા અથવા લલ ગના આિાિે ભેદભાવ િાખવામાં આવતો નથી.
સચુ ના: જો તમે ગજુ રાતી બોલતા હો, તો નન:શ ુ ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલ ધ છે. ફોન કરો 1-844-499-0677.

New Jersey CyberKnife è conforme a tutte le leggi federali vigenti in materia di diritti civili e non pone in essere discriminazioni sulla base di razza, colore, origine nazionale, età, disabilità o sesso. ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-844-499-0677.

New Jersey CyberKnife postępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-844-499-0677.

New Jersey CyberKnife लागू होने यो य सघं ीय नागरिक अधिकाि क़ाननू का पालन किता है औि जाधत, िंग, िा रीय मलू , आय,ु धिकलागं ता, याधलगं केआिािपिभेदभािनह किताह।ै
यान द: यधद आप ह द ी बोलते ह तो आपके धलए म ु त म भाषा सहायता सेिाएं उपल ि ह। 1-844-499-0677 पि कॉल कि ।

Sumusunod ang New Jersey CyberKnife sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-844-499-0677.

New Jersey CyberKnife قاب ِل اطلاق وفاقی شہری حقوق کے قوانین کی تعمیل کرتا ہے اور یه که نسل، رنگ ، قومیت، عمر، معذوری یا جنس کی بنیاد پر امتیاز نہیں کرتا۔
خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہيں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت ميں دستياب ہيں ۔ کال کريں .0677-499-844-1